Η διαδικτυακή μας συνάντηση τον Μάρτιο
10 Μαρτίου, 2023

Στις 10 Μαρτίου η κοινοπραξία πραγματοποίησε τη μηνιαία συνάντησή της.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα καθήκοντα και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε κάθε χώρα.

Οι εταίροι βρίσκονται στη διαδικασία προετοιμασίας της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, καθώς και στη διεξαγωγή έρευνας μικρής κλίμακας και εντοπισμού καλών πρακτικών στις χώρες τους.