Η νέα πρωτοβουλία AWARE
25 Ιουλίου, 2023

Σχετικά με το έργο

Το AWARE είναι μια Erasmus+ πρωτοβουλία που έχει στόχο να ενδυναμώσει το προσωπικό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέροντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία, τους πόρους και τις γνώσεις ώστε να αναγνωρίζουν, να διαχειρίζονται σωστά και να υποστηρίζουν φοιτητές με θέματα άγχους. Στόχος μας είναι, επίσης, η ανάπτυξη και η βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης του άγχους μεταξύ των φοιτητών, καθώς και η ενίσχυση της συναισθηματικής ικανότητας και των θετικών τους στάσεων μέσα από την αύξηση της ευαισθητοποίησης και των δεξιοτήτων τους.

Η εναρκτήρια συνάντησή μας

Στις 3 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήσαμε την εναρκτήρια συνάντησή μας διαδικτυακά, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας συλλογικής προσπάθειας με έναν σκοπό: την αύξηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού και των φοιτητών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε θέματα άγχους/ψυχικής υγείας. Εκπρόσωποι οργανισμών από την Πολωνία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιρλανδία και την Ισπανία ήρθαν σε επαφή και συζήτησαν σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές δραστηριότητες.

Πού βρισκόμαστε τώρα;

Σε αυτό το στάδιο του έργου, ολοκληρώνουμε τις δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, με στόχο τη δημιουργία ενός Οδηγού Καλών Πρακτικών για την προώθηση της ψυχικής υγείας στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ. Μέσα από βιβλιογραφική έρευνα και τον εντοπισμό επιτυχημένων πρακτικών στον τομέα της ψυχικής υγείας, αναπτύξαμε κατευθυντήριες γραμμές προσαρμοσμένες για χρήση σε χώρες που δεν διαθέτουν αντίστοιχες πρακτικές, ενώ παράλληλα αξιολογήσαμε τα κενά που υπάρχουν σε γνώσεις και δεξιότητες. Στόχος μας είναι η υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης για την ψυχική υγεία στην εκπαίδευση, αλλά και η συμβολή στη χάραξη πολιτικής μέσω ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων. Οι δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων περιλαμβάνουν βιβλιογραφική έρευνα, συστάσεις πολιτικής, έρευνα μικρής κλίμακας και οριστικοποίηση του Οδηγού Καλών Πρακτικών.

Τα επόμενα βήματα

Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη του Εγχειριδίου Ευαισθητοποίησης. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων ψυχικής ευημερίας σε ΑΕΙ μέσω έρευνας που θα πραγματοποιηθεί, χρησιμοποιώντας ποικίλες πηγές, όπως άρθρα, εκθέσεις και ιστότοπους. Επιπλέον, θα οργανώσουμε συναντήσεις και διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των ΑΕΙ, των φορέων χάραξης πολιτικής και των φοιτητών. Το Εγχειρίδιο, το οποίο θα αποτελείται από τέσσερις ενότητες, θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε διάφορα ΑΕΙ προκειμένου να αξιολογηθεί από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες προτού λάβει την τελική του μορφή. Η τελική έκδοση θα διανεμηθεί διαδικτυακά και μέσω των social media.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ενημερώσεις!

Καθώς το έργο AWARE βρίσκεται σε εξέλιξη, θα σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματά του και τις μελλοντικές μας δραστηριότητες. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στην υποστήριξη της ψυχικής ευημερίας των φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση!

 

👉 Newsletter