Πακέτα εργασίας

Πακέτο εργασίας 1 – Διαχείριση έργου

Στο Πακέτο Εργασίας 1 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ) περιλαμβάνονται: Διμερείς συμφωνίες | Διαχείριση έργου | Διασφάλιση ποιότητας | Οικονομικές αναφορές

 

Πακέτο εργασίας 2 – Δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων

Στόχος αυτού του πακέτου εργασίας ήταν η δημιουργία ενός οδηγού καλής πρακτικής με τη διεξαγωγή προηγουμένως έρευνας γραφείου και τον εντοπισμό καλών πρακτικών της προσέγγισης της ψυχικής ευεξίας στα ΑΕΙ στις ευρωπαϊκές χώρες. Λάβαμε υπόψη τις καλές πρακτικές και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ανάλογη πρακτική, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των αναγκών σε κάθε χώρα για τη διερεύνηση του ελλείμματος γνώσεων και δεξιοτήτων και των αναγκών.

Εκτός από τη βιβλιογραφική έρευνα και τον εντοπισμό καλών πρακτικών, οι ερευνητές της κοινοπραξίας διεξήγαγαν έρευνα μικρής κλίμακας με 5 βασικές πηγές πληροφόρησης σε κάθε χώρα για να διερευνήσουν τις προσδοκίες ευαισθητοποίησης των φοιτητών/τριών σε θέματα άγχους στα ιδρύματα ΑΕΙ.

Υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι υπάρχουν καλές πρακτικές, πολιτικές, πρωτοβουλίες κ.λπ. σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, για την αντιμετώπιση της ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας, του άγχους ειδικότερα στα ιδρύματα ΑΕΙ. Ως εκ τούτου, μέσω της αξιολόγησης των καλών πρακτικών των χωρών και της διερεύνησης των αναγκών, το παρόν έργο συμπλήρωσε το κενό που υπάρχει σε επίπεδο ΕΕ.

Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών βασίζεται στην βιβλιογραφική έρευνα και στον εντοπισμό καλών πρακτικών προσέγγισης της ψυχικής ευεξίας στα ΑΕΙ σε ευρωπαϊκές χώρες.

Πακέτο εργασίας 3 – Εγχειρίδιο ευαισθητοποίησης

Στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εγχειριδίου ευαισθητοποίησης ως εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί σαν μεθοδολογικός οδηγός για εκπαιδευτικούς και αρμόδιο προσωπικό για την ανάπτυξη μιας προσέγγισης ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία στα ΑΕΙ, ακολουθώντας σφαιρική και θετική προσέγγιση της ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία σύμφωνα με τα πλαίσια πολιτικής της ΕΕ και την διερεύνηση αναγκών.

Αυτή η δραστηριότητα είναι ζωτικής σημασίας και για τις δύο κύριες ομάδες-στόχους -εκπαιδευτικούς και φοιτητές/τριες- για να γνωρίσουν περισσότερα για το άγχος και τον τρόπο διαχείρισής του, καθώς και για να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με τα θέματα ψυχικής υγείας μεταξύ των φοιτητών/τριών και το φαινόμενο Covid-19.

Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει: Εισαγωγή στην ψυχική υγεία | Οδηγό για την αναγνώριση του άγχους μεταξύ των φοιτητών/τριών | Οδηγό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης του άγχους | Ενημέρωση για την ψυχική υγεία σε ολόκληρη την κλίμακα των ΑΕΙ

Πακέτο εργασίας 4 – Επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών

Ο κύριος στόχος είναι η κατάρτιση του προσωπικού των ΑΕΙ. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, το προσωπικό θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει γνώσεις, συμπεριφορές, δεξιότητες και εργαλεία για την επιτυχή καθοδήγηση φοιτητών/τριών από τις χώρες των οργανισμών τους, όσον αφορά στην ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας στα ΑΕΙ, και στη συνέχεια να αξιολογήσει τις γνώσεις που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες.

Η κατάρτιση θα καλύψει βασικές έννοιες που σχετίζονται με την καθοδήγηση φοιτητών/τριών και θα υποστηρίξει τους συμμετέχοντες στην ενίσχυση της διαχείρισης του άγχους και της προσαρμογής τους στα ΑΕΙ. Η καθοδήγηση που θα λάβουν οι φοιτητές/τριες από το προσωπικό που έχει παρακολουθήσει αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα, θα συμπληρώσει τις γνώσεις που απέκτησαν από το Εγχειρίδιο και θα τους δώσει τη δυνατότητα να λάβουν πρακτική υποστήριξη και κίνητρα για τη δημιουργία της συνεργασίας τους.

 

Πακέτο εργασίας 5 – Διάχυση και αξιοποίηση

Η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στα ενδιαφερόμενα μέρη και στο ευρύτερο κοινό είναι καθοριστικής σημασίας. Ο στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι να δοθεί μια πολυδιάστατη ώθηση στη διάδοση και αξιοποίηση του έργου. Ο κύριος μοχλός της προώθησης της διάδοσης είναι η προβολή του έργου, η ευαισθητοποίηση και η ενίσχυση της συμμετοχής.