Το έργο AWARE δημοσιεύει καλές πρακτικές για την ενίσχυση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4 Σεπτεμβρίου, 2023

Το έργο AWARE το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία Erasmus+ και επικεντρώνεται στην προώθηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού και των φοιτητών/τριων των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα άγχους και ψυχικής υγείας, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη δημοσίευση καλών πρακτικών. Οι εν λόγω καλές πρακτικές είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας και συνεργατικών προσπαθειών που αποσκοπούν στο να εφοδιάσουν το προσωπικό και τους/τις φοιτητές/τριες των πανεπιστημίων με τα απαραίτητα εργαλεία και τις γνώσεις για την αναγνώριση, τη διαχείριση και την υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν άγχος και άλλες προκλήσεις σχετικές με τη ψυχική υγεία.

Ο πρωταρχικός στόχος του έργου AWARE είναι να προωθήσει ένα υποστηρικτικό και ενσυναισθητικό περιβάλλον στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ότι η ψυχική ευημερία παραμένει κορυφαία προτεραιότητα τόσο για τους/τις φοιτητές/τριες όσο και για το προσωπικό. Μέσω της πολύπλευρης προσέγγισής του, το έργο στοχεύει να ενισχύσει τις δεξιότητες διαχείρισης του άγχους μεταξύ των φοιτητών/τριών, ενώ παράλληλα διευρύνει τη συναισθηματική επάρκεια και τις θετικές στάσεις. Επιπλέον, το έργο AWARE στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχικότητας, με τη συμπερίληψη φοιτητών/τριών που αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας, καθώς την αύξηση των γνώσεων και ενίσχυση των δεξιοτήτων σε ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Σε αυτό το κομβικό σημείο, η ομάδα του AWARE εργάζεται για την οριστικοποίηση των Δραστηριοτήτων Οικοδόμησης Ικανοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία καλών πρακτικών για την προώθηση της ψυχικής ευεξίας στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση Ιδρύματα. Για να θέσει τα θεμέλια για τη δημιουργία των καλών πρακτικών, η ομάδα διεξήγαγε διεξοδική βιβλιογραφική έρευνα σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Κύπρο, Ελλάδα, Πολωνία, Ιρλανδία και Ισπανία. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 25 εμπειρογνώμονες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών, εκπροσώπων κέντρων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. Το αποκορύφωμα αυτών των προσπαθειών είχε ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό 50 βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της ψυχικής υγείας σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Με επικεφαλής το University of the Basque Country, τα πορίσματα της έρευνας έχουν συγκεντρωθεί σε ένα αρχείο στην αγγλική γλώσσα, το οποίο θα μεταφραστεί στις γλώσσες των μελών της κοινοπραξίας. Ο οδηγός αυτός θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για την εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των ατόμων που αντιμετωπίζουν άγχος, κατάθλιψη ή άλλες καταστάσεις ψυχικής υγείας σε περιβάλλοντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι καλές πρακτικές είναι διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα εδώ.

Αναφορικά με το έργο AWARE

Το έργο AWARE υλοποιείται από πέντε ευρωπαϊκούς οργανισμούς: SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, KMOP – EDUCATION AND INNOVATION HUB, CARDET, SPECTRUM RESEARCH CENTRE, και UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τους στόχους του, επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο στη διεύθυνση https://www.awareformentalhealth.eu/. Ο δικτυακός τόπος παρέχει πληθώρα πόρων, ενημερώσεις και πληροφορίες σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας και την ενίσχυση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.