Pakiety robocze

Pakiet roboczy nr 1 Zarządzanie projektem

W Pakiecie Roboczym nr 1  (ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI) uwzględniono: Umowy dwustronne | Zarządzanie projektami | Zapewnienie jakości | Raporty finansowe

 

Pakiet roboczy nr 2 – Działania w zakresie budowania potencjału

Celem tego pakietu roboczego było stworzenie wytycznych dotyczących dobrych praktyk po uprzednim zbadaniu dokumentów i zidentyfikowaniu dobrych praktyk w zakresie podejścia do dobrostanu psychicznego w szkolnictwie wyższym w krajach europejskich, biorąc pod uwagę ich dobre praktyki i sposób, w jaki można je zastosować w przypadkach, w których nie ma takich praktyk, przy jednoczesnym przeprowadzeniu oceny potrzeb w każdym kraju w celu zbadania luki w wiedzy i umiejętnościach oraz identyfikacji potrzeb.

Oprócz badań źródeł wtórnych i identyfikacji dobrych praktyk, badacze konsorcjum przeprowadzili badania na małą skalę w formie wywiadów z 5 kluczowymi interesariuszami w każdym kraju, aby zbadać oczekiwania dotyczące świadomości lęku wśród studentów instytucji szkolnictwa wyższego.

Istnieje niewiele dowodów funkcjonowania dobrych praktyk, polityk, inicjatyw itp. na poziomie krajowym lub regionalnym, aby radzić sobie ze świadomością zdrowia psychicznego oraz lękiem, w szczególności w instytucjach szkolnictwa wyższego. W związku z tym, poprzez uwzględnienie dobrych praktyk i ocen potrzeb poszczególnych krajów, obecny projekt wypełnił lukę istniejącą na poziomie krajowym i europejskim.

Wytyczne dotyczące dobrych praktyk opierają się na badaniach źródeł wtórnych i identyfikacji dobrych praktyk w zakresie podejścia do dobrostanu psychicznego w szkolnictwie wyższym w krajach europejskich.

Pakiet roboczy nr 3 – Podręcznik podnoszenia świadomości

Celem tego pakietu roboczego jest opracowanie podręcznika podnoszenia świadomości jako narzędzia, które ma być wykorzystywane jako przewodnik metodologiczny dla nauczycieli i personelu administracyjnego w celu opracowania podejścia do świadomości zdrowia psychicznego w szkolnictwie wyższym zgodnie z holistycznym i pozytywnym podejściem do świadomości zdrowia psychicznego zgodnie z ramami polityki UE i ocenami potrzeb.

Działanie to ma kluczowe znaczenie dla obu głównych grup docelowych – nauczycieli i studentów, aby dowiedzieć się więcej o lęku i sposobach radzenia sobie z nim, a także zdobyć więcej wiedzy na temat kwestii zdrowia psychicznego wśród studentów i efektu pandemii Covid-19.

Podręcznik zawiera: Wprowadzenie do zdrowia psychicznego | Przewodnik dotyczący rozpoznawania leku wśród studentów | Poradnik na temat rozwijania umiejętności radzenia sobie z lękiem | Analizę świadomości zdrowia psychicznego w szkolnictwie wyższym.

 

Pakiet roboczy nr 4 – Nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń

Głównym celem jest szkolenie pracowników instytucji szkolnictwa wyższego. Podczas tego szkolenia pracownicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę, postawy, umiejętności i narzędzia do skutecznego mentorowania studentów z krajów ich organizacji, w zakresie rozwoju świadomości zdrowia psychicznego w szkolnictwie wyższym, a następnie ocenić zdobytą wiedzę studentów.

Szkolenie obejmie kluczowe koncepcje związane z mentoringiem studentów i wesprze uczestników we wzmacnianiu ich umiejętności radzenia sobie z lękiem i przystosowania się do warunków panujących na uczelni. Mentoring, który studenci otrzymają od pracowników, którzy uczestniczyli w tym szkoleniu, uzupełni ich wiedzę uzyskaną z podręcznika i umożliwi im praktyczne wsparcie i motywację w nawiązywaniu współpracy.

 

Pakiet roboczy nr 5 – Rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu

Niezbędne jest udostępnienie wyników projektu zainteresowanym stronom i szerszej publiczności. Celem tego pakietu roboczego jest zapewnienie wielowymiarowego upowszechniania i wykorzystania rezultatów projektu. Głównym motorem rozpowszechniania jest uczynienie projektu widocznym, stworzenie świadomości i promowanie uczestnictwa.